منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: WhatsApp 0.3.4375
 • نسخه: 0.3.4375
 • حجم: 108.6 MB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VLC Media Player 3.0.8
 • نسخه: 3.0.8
 • حجم: 48 MB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Progressive Downloader 4.5.4
 • نسخه: 4.5.4
 • حجم: 10.66 MB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Red Giant PluralEyes 4.1.6
 • نسخه: 4.1.6
 • حجم: 226.4 MB
منتشرشده در ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Android File Transfer 1.0.12
 • نسخه: 1.0.12
 • حجم: 3.7 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.4.6
 • نسخه: 4.4.6
 • حجم: 51.7 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BetterZip 4.2.4 CR2
 • نسخه: 4.2.4
 • حجم: 15.3 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 57.1
 • نسخه: 56.3
 • حجم: 54.30 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.10
 • نسخه: 5.10
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.5
 • نسخه: 2.2.5
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 12.6.6
 • نسخه: 12.6.6
 • حجم: 21.08 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paste 2.4.4
 • نسخه: 2.4.4
 • حجم: 17.1 MB