منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VLC 3.0.7.1
 • نسخه: 3.0.7.1
 • حجم: 48 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.0 Build 13668589
 • نسخه: 11.1.0 Build 13668589
 • حجم: 495.27 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Magnet Pro 2.4.3
 • نسخه: 2.4.3
 • حجم: 5.92 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AppZapper 2.0.2
 • نسخه: 2.0.2
 • حجم: 4.89 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Google Chrome 75.0.3770.142
 • نسخه: 75.0.3770.142
 • حجم: 80.4 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AutoCAD 2020.0.1
 • نسخه: 2020.0.1
 • حجم: 501 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS 15.5.53
 • نسخه: 15.5.53
 • حجم: 34.7 MB
منتشرشده در ۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Notability 3.1.0
 • نسخه: 3.1.0
 • حجم: 94.58 MB
منتشرشده در ۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Little Snitch 4.0.3 [serialized]
 • نسخه: 4.0.3
 • حجم: 51.51 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Icons8 5.6.9
 • نسخه: 5.6.9
 • حجم: 130.6 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Gemini 2.5.6
 • نسخه: 2.5.6
 • حجم: 42.5 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.1
 • نسخه: 3.1.1
 • حجم: 11.09 MB