منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Sketch 99.1
 • نسخه: 99.1
 • حجم: 80 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD 57.1.12.2
 • نسخه: 57.1.12.2
 • حجم: 1.5 GB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Rhino 8.8.1
 • نسخه: 8.8.1
 • حجم: 660 MB
منتشرشده در ۸ آبان, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2024 25.1
 • نسخه: 25.1
 • حجم: 4.1 GB
منتشرشده در ۸ آبان, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2024 24.0
 • نسخه: 24.0
 • حجم: 3.5 GB
منتشرشده در ۶ آبان, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic 13.0.1
 • نسخه: 13.0.1
 • حجم: 3.8 GB
منتشرشده در ۲۹ فروردین, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2023 24.2
 • نسخه: 2023 24.2
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator 2023 v27.0
 • نسخه: 2023 v27.0
 • حجم: 1.5 GB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2023 24.0
 • نسخه: 2023 24.0
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲۲ تیر, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe InDesign 2022 17.3 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 2022 17.3
 • حجم: 1 GB
منتشرشده در ۹ تیر, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2022 22.5 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.5 arm64
 • حجم: 2.23 GB
منتشرشده در ۹ تیر, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2022 22.5 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.5 arm64
 • حجم: 2.3 GB