منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.4.7
 • نسخه: 10.4.7
 • حجم: 3 GB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.4.5
 • نسخه: 4.4.5
 • حجم: 324.2 MB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VueScan Pro 9.7.02
 • نسخه: 9.7.02
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 3.0.2
 • نسخه: 3.0.2
 • حجم: 10.2MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: GlueMotion 1.3.3
 • نسخه: 1.3.3
 • حجم: 13.88 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 22.5.12
 • نسخه: 22.5.12
 • حجم: 461 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2019 23.1
 • نسخه: 23.1
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2019 8.4.1
 • نسخه: 8.4.1
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.5
 • نسخه: 13.1.5
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MetaImage 1.6.0
 • نسخه: 1.6.0
 • حجم: 26.82 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: GlueMotion 1.3.2
 • نسخه: 1.3.2
 • حجم: 13.88 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: SnapMotion 4.3.3
 • نسخه: 4.3.3
 • حجم: 14.19 MB