منتشرشده در ۱۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: HandBrake 1.4.0
 • نسخه: 1.4.0
 • حجم: 38 MB
منتشرشده در ۱۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.4.2
 • نسخه: 22.4.2
 • حجم: 4.31 GB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7.8.21196.05002
 • نسخه: 7.8.21196.05002
 • حجم: 426 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.5.2
 • نسخه: 5.5.2
 • حجم: 2.4 GB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.5.3
 • نسخه: 10.5.3
 • حجم: 3.14 GB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 73.1
 • نسخه: 73.1
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.5.3
 • نسخه: 4.5.3
 • حجم: 322 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: CorelCAD 2021.1.1.2097
 • نسخه: 2021.1.1.2097
 • حجم: 351 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: caliber 5.22.1
 • نسخه: 5.22.1
 • حجم: 144 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 2.1.2
 • نسخه: 2.1.2
 • حجم: 333 MB
منتشرشده در ۸ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 2.1
 • نسخه: 2.1
 • حجم: 333 MB
منتشرشده در ۲۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Nik Collection by DxO 4.0.8.0
 • نسخه: 4.0.8.0
 • حجم: 1.2 GB