منتشرشده در ۱۸ بهمن, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: macOS Sonoma 14.3 (23D56)
 • نسخه: 14.3 (23D56)
 • حجم: 12.7 GB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: iStat Menus 6.73
 • نسخه: 6.73
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.17.5
 • نسخه: 2.17.5
 • حجم: 200 MB
منتشرشده در ۶ آبان, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: macOS Sonoma 14.1 (23B74)
 • نسخه: 14.1 (23B74)
 • حجم: 12.7 GB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: macOS Ventura 13.0.1
 • نسخه: 13.0.1
 • حجم: 11.3 GB
منتشرشده در ۱۴ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2021
 • نسخه: 2021
 • حجم: 100 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 13.2.1
 • نسخه: 13.2.1
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: macOS Monterey 12.1
 • نسخه: 12.1
 • حجم: 11.9 GB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: CrossOver 21.1.0
 • نسخه: 21.1.0
 • حجم: 350 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: macOS Server 5.12
 • نسخه: 5.12
 • حجم: 77 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Windows 11 Insider Preview ARM64 22499
 • نسخه: 22499
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.9.314
 • نسخه: 15.9.314
 • حجم: 70 MB