منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4107
 • نسخه: 4107
 • حجم: 36 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Optimage 3.4.2
 • نسخه: 3.4.2
 • حجم: 28 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.7.2
 • نسخه: 5.7.2
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5
 • نسخه: Xcode 12.5
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Serial Box – 05.2021
 • نسخه: 05.2021
 • حجم: 5.6 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.3
 • نسخه: 6.3
 • حجم: 467 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Winclone Pro 9.0
 • نسخه: 9.0
 • حجم: 21 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.5.5
 • نسخه: 13.5.5
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Serial 2.0.9
 • نسخه: 2.0.9
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5 Beta 2
 • نسخه: 12.5 Beta 2
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xliff Editor 2.9.3
 • نسخه: 2.9.3
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4098
 • نسخه: 4098
 • حجم: 32 MB