منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.7.6
 • نسخه: 5.7.6
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 14.0
 • نسخه: 14.0
 • حجم: 22.5 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Navicat Premium 15.0.29
 • نسخه: 15.0.29
 • حجم: 157 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.7.3
 • نسخه: 5.7.3
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۲۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.5.7
 • نسخه: 13.5.7
 • حجم: 22.5 MB
منتشرشده در ۲۵ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: macOS Monterey 12.0 Beta 1
 • نسخه: 12.0 - 21A5248p
 • حجم: 12 GB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4107
 • نسخه: 4107
 • حجم: 36 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Optimage 3.4.2
 • نسخه: 3.4.2
 • حجم: 28 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.7.2
 • نسخه: 5.7.2
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5
 • نسخه: Xcode 12.5
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Serial Box – 05.2021
 • نسخه: 05.2021
 • حجم: 5.6 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.3
 • نسخه: 6.3
 • حجم: 467 MB