منتشرشده در ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Snagit 2021.3.0
 • نسخه: 2021.3.0
 • حجم: 204 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2021 6.1.0
 • نسخه: 6.1.0
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2021 18.1
 • نسخه: 2021 18.1
 • حجم: 4.62 GB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 72
 • نسخه: 72
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.1
 • نسخه: 2021 15.1
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.3.1
 • نسخه: 2021 22.3.1
 • حجم: 4.07 GB
منتشرشده در ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 16.48.0
 • نسخه: 16.48.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 2.0.7
 • نسخه: 2.0.7
 • حجم: 275 MB
منتشرشده در ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71.2
 • نسخه: 71.2
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2020.1
 • نسخه: 2020.1
 • حجم: 97 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.1.2
 • نسخه: 4.1.2
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Winclone Pro 9.0
 • نسخه: 9.0
 • حجم: 21 MB