منتشرشده در ۲۰ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.5
 • نسخه: 4.5
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۲۰ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 76
 • نسخه: 76
 • حجم: 69 MB
منتشرشده در ۱ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: iTranslate 1.5.0
 • نسخه: 1.5.0
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 16.51.0
 • نسخه: 16.51.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.7.6
 • نسخه: 5.7.6
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 2.1.3
 • نسخه: 2.1.3
 • حجم: 333 MB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 14.0
 • نسخه: 14.0
 • حجم: 22.5 MB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2021 18.4
 • نسخه: 18.4
 • حجم: 5 GB
منتشرشده در ۲۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.4
 • نسخه: 15.4
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.4.3
 • نسخه: 22.4.3
 • حجم: 4.31 GB
منتشرشده در ۲۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 75
 • نسخه: 75
 • حجم: 71 MB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2021 6.1.5
 • نسخه: 6.1.5
 • حجم: 8.5 MB