منتشرشده در ۱۸ بهمن, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: macOS Sonoma 14.3 (23D56)
 • نسخه: 14.3 (23D56)
 • حجم: 12.7 GB
منتشرشده در ۱۸ بهمن, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2021 16.81
 • نسخه: Microsoft Office 2021 16.81
 • حجم: 2.4 GB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: iStat Menus 6.73
 • نسخه: 6.73
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Sketch 99.1
 • نسخه: 99.1
 • حجم: 80 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Things 3.19.3
 • نسخه: 3.19.3
 • حجم: 50 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.17.5
 • نسخه: 2.17.5
 • حجم: 200 MB
منتشرشده در ۸ آبان, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2024 25.1
 • نسخه: 25.1
 • حجم: 4.1 GB
منتشرشده در ۸ آبان, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2024 24.0
 • نسخه: 24.0
 • حجم: 3.5 GB
منتشرشده در ۶ آبان, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: macOS Sonoma 14.1 (23B74)
 • نسخه: 14.1 (23B74)
 • حجم: 12.7 GB
منتشرشده در ۲۹ فروردین, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2023 24.2
 • نسخه: 2023 24.2
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲۹ فروردین, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: macOS Ventura 13.3.1
 • نسخه: 13.3.1
 • حجم: 11.7 GB
منتشرشده در ۲۹ فروردین, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: macOS Ventura 13.3.1 Apple Silicon M1/M2 IPSW
 • نسخه: 13.3.1
 • حجم: 11.9 GB