منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iStat Menus 6.40
 • نسخه: 6.40
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۱۳ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.5.62
 • نسخه: 15.5.62
 • حجم: 34.7 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.9
 • نسخه: 2.2.9
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Reeder 5.0.5
 • نسخه: 5.0.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pastebot 2.2.1
 • نسخه: 2.2.1
 • حجم: 13.31 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2019 8.4.1
 • نسخه: 8.4.1
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.5
 • نسخه: 13.1.5
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.10.2
 • نسخه: 2.10.2
 • حجم: 126.4 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.3.5
 • نسخه: 4.3.5
 • حجم: 18.28 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii Patcher 4.4.4
 • نسخه: 4.4.4
 • حجم: 11.3 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.0
 • نسخه: 11.5.0
 • حجم: 505.63 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 58
 • نسخه: 58
 • حجم: 47.72 MB