منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11 GM seed 2
 • نسخه: Xcode 11 GM Seed 2 11A420a
 • حجم: 7.67 GB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 8
 • نسخه: DP8 19A558d
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: 2Do 2.6.10
 • نسخه: 2.6.10
 • حجم: 51.5 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.5
 • نسخه: 3.1.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.10.1
 • نسخه: 2.10.1
 • حجم: 126.4 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.4.7
 • نسخه: 4.4.7
 • حجم: 53.1 MB
منتشرشده در ۲۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11 GM
 • نسخه: Xcode 11 GM
 • حجم: 7.67 GB
منتشرشده در ۱۷ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iStat Menus 6.31
 • نسخه: 6.31
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۱۲ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Vanilla Pro 1.1.3
 • نسخه: 1.1.3
 • حجم: 8.8MB
منتشرشده در ۱۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Moom 3.2.15
 • نسخه: 3.2.15
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AnyTrans 8.0.0
 • نسخه: 8.0.0
 • حجم: 98.55 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VueScan 9.6.47
 • نسخه: 9.6.47
 • حجم: 10.5 MB