منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71.1
 • نسخه: 71.1
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.2.1
 • نسخه: 4.2.1
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: PCalc 4.9.2
 • نسخه: 4.9.2
 • حجم: 37 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: AnyTrans for iOS 8.8.1.20210325
 • نسخه: 8.8.1.20210325
 • حجم: 132 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.6.7
 • نسخه: 2.6.7
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.8.1
 • نسخه: 4.8.1
 • حجم: 68 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 12.1.1
 • نسخه: 12.1.1
 • حجم: 620 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2021 6.0.9
 • نسخه: 6.0.9
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Reeder 5.0.6
 • نسخه: 5.0.6
 • حجم: 10.5 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Airmail 5.0.4
 • نسخه: 5.0.4
 • حجم: 58 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71
 • نسخه: 71
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.3
 • نسخه: 2021 22.3
 • حجم: 4.07 GB