منتشرشده در ۳۰ بهمن, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2022 23.2 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 23.2 arm64
 • حجم: 4 GB
منتشرشده در ۲۳ بهمن, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 83.2
 • نسخه: 83.2
 • حجم: 69 MB
منتشرشده در ۱۸ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Infuse PRO 7.3.1
 • نسخه: 7.3.1
 • حجم: 66 MB
منتشرشده در ۱۴ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2021
 • نسخه: 2021
 • حجم: 100 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.8.1
 • نسخه: 2.8.1
 • حجم: 70 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: macOS Monterey 12.1
 • نسخه: 12.1
 • حجم: 11.9 GB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 14.0.3
 • نسخه: 14.0.3
 • حجم: 22.5 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 80.1
 • نسخه: 80.1
 • حجم: 69 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player PRO 8.2
 • نسخه: 8.2
 • حجم: 95 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.4.1
 • نسخه: 4.4.1
 • حجم: 54 MB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.9.314
 • نسخه: 15.9.314
 • حجم: 70 MB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop Business Edition 17.1.0
 • نسخه: 17.1.0
 • حجم: 302 MB