منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BetterTouchTool 3.167
 • نسخه: 3.167
 • حجم: 23.97 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AirMail 3.6.71
 • نسخه: 3.6.71
 • حجم: 55.8 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iTools Pro 1.8.0.4
 • نسخه: 1.8.0.4
 • حجم: 59.64 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VLC 3.0.7.1
 • نسخه: 3.0.7.1
 • حجم: 48 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.0 Build 13668589
 • نسخه: 11.1.0 Build 13668589
 • حجم: 495.27 MB
منتشرشده در ۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Magnet Pro 2.4.3
 • نسخه: 2.4.3
 • حجم: 5.92 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AppZapper 2.0.2
 • نسخه: 2.0.2
 • حجم: 4.89 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Google Chrome 75.0.3770.142
 • نسخه: 75.0.3770.142
 • حجم: 80.4 MB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS 15.5.53
 • نسخه: 15.5.53
 • حجم: 34.7 MB
منتشرشده در ۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Notability 3.1.0
 • نسخه: 3.1.0
 • حجم: 94.58 MB
منتشرشده در ۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Little Snitch 4.0.3 [serialized]
 • نسخه: 4.0.3
 • حجم: 51.51 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Lightroom Classic CC 2019 v8.3
 • نسخه: 8.3
 • حجم: 1.31 GB