منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe CC Master Collection 2019
 • نسخه: 2019
 • حجم: 35.27 GB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.5
 • نسخه: 20.0.5
 • حجم: 1.74 GB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop 14.1.2
 • نسخه: 14.1.2 (45485)
 • حجم: 216.24 MB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 v16.27.0
 • نسخه: 16.27.0
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Folx Downloader Pro 5.9
 • نسخه: 5.9
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۲۵ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.4.6
 • نسخه: 10.4.6
 • حجم: 3 GB
منتشرشده در ۲۵ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.5.1
 • نسخه: 5.5.1
 • حجم: 61.5 MB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.3.4
 • نسخه: 1.3.4
 • حجم: 171.5 MB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Persian Calendar – تقویم شمسی
 • نسخه: 3.8.1
 • حجم: 4.9 MB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 10.2.1
 • نسخه: 10.2.1
 • حجم: 6.1 GB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Mojave 10.14.5
 • نسخه: 10.14.5
 • حجم: 6.1 GB