منتشرشده در ۲۰ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 76
 • نسخه: 76
 • حجم: 69 MB
منتشرشده در ۲۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 75
 • نسخه: 75
 • حجم: 71 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.5.3
 • نسخه: 10.5.3
 • حجم: 3.14 GB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 73.1
 • نسخه: 73.1
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.5.3
 • نسخه: 4.5.3
 • حجم: 322 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.2.2
 • نسخه: 4.2.2
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.7.3
 • نسخه: 5.7.3
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.8.4
 • نسخه: 4.8.4
 • حجم: 64 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Free Download Manager 6.14.2
 • نسخه: 6.14.2
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Optimage 3.4.2
 • نسخه: 3.4.2
 • حجم: 28 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Google Chrome 91.0.4472.77
 • نسخه: 91.0.4472.77
 • حجم: 196 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: WALTR PRO 1.0.89
 • نسخه: 1.0.89
 • حجم: 20 MB