منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.2.2
 • نسخه: 4.2.2
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.7.3
 • نسخه: 5.7.3
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.8.4
 • نسخه: 4.8.4
 • حجم: 64 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Free Download Manager 6.14.2
 • نسخه: 6.14.2
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Optimage 3.4.2
 • نسخه: 3.4.2
 • حجم: 28 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Google Chrome 91.0.4472.77
 • نسخه: 91.0.4472.77
 • حجم: 196 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: WALTR PRO 1.0.89
 • نسخه: 1.0.89
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 72.3
 • نسخه: 72.3
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Serial Box – 05.2021
 • نسخه: 05.2021
 • حجم: 5.6 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 72
 • نسخه: 72
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71.2
 • نسخه: 71.2
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2020.1
 • نسخه: 2020.1
 • حجم: 97 MB