منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.4.10
 • نسخه: 7.4.10
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExactScan Pro 20.1.30
 • نسخه: 20.1.30
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Burn 2.7.8
 • نسخه: 2.7.8
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Luminar 4.1.1
 • نسخه: 4.1.1
 • حجم: 408 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2020 5.1.6
 • نسخه: 2020 5.1.6
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 25.3.12
 • نسخه: 25.3.12
 • حجم: 396 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.3
 • نسخه: 24.0.3
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.3
 • نسخه: 21.0.3
 • حجم: 2 GB
منتشرشده در ۹ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.3
 • نسخه: 10.15.3
 • حجم: 7.46 GB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CorelDRAW Graphics Suite 2019.2 21.2.0.708
 • نسخه: 2019.2 21.2.0.708
 • حجم: 1.77 GB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MathWorks MATLAB R2019b 9.7.0
 • نسخه: R2019b 9.7.0
 • حجم: 17.75 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CrossOver 19.0.1
 • نسخه: 19.0.1
 • حجم: 228 MB