منتشرشده در ۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Airmail 5.0.1
 • نسخه: 5.0.1
 • حجم: 58 MB
منتشرشده در ۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2021 6.0.6
 • نسخه: 6.0.6
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MaciASL 1.5.9
 • نسخه: 1.5.9
 • حجم: 4 MB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.4
 • نسخه: 12.4
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۵ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xclean 0.3.1
 • نسخه: 0.3.1
 • حجم: 4.6 MB
منتشرشده در ۵ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Silicon 1.0.3
 • نسخه: 1.0.3
 • حجم: 4.6 MB
منتشرشده در ۲۹ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xojo 2.1
 • نسخه: 2.1
 • حجم: 880 MB
منتشرشده در ۲۹ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.11
 • نسخه: 4.4.11
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: ToothFairy 2.7.2
 • نسخه: 2.7.2
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Recoverit 9.5.1.3
 • نسخه: 9.5.1.3
 • حجم: 46 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Things 3.13.8
 • نسخه: 3.13.8
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: SoundSource 5.2.1
 • نسخه: 5.2.1
 • حجم: 22 MB