منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4107
 • نسخه: 4107
 • حجم: 36 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.8.4
 • نسخه: 4.8.4
 • حجم: 64 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Free Download Manager 6.14.2
 • نسخه: 6.14.2
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Transmission 3.00+ 07d385cf44
 • نسخه: 3.00+ 07d385cf44
 • حجم: 7 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Optimage 3.4.2
 • نسخه: 3.4.2
 • حجم: 28 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Disk Doctor Pro 1.0.21
 • نسخه: 1.0.21
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.7.2
 • نسخه: 5.7.2
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 7.7.21145.13002
 • نسخه: 7.7.21145.13002
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Google Chrome 91.0.4472.77
 • نسخه: 91.0.4472.77
 • حجم: 196 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: WALTR PRO 1.0.89
 • نسخه: 1.0.89
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 72.3
 • نسخه: 72.3
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: AnyTrans for iOS 8.8.1.20210511
 • نسخه: 8.8.1.20210511
 • حجم: 132 MB