منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.6
 • نسخه: 70.6
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.4
 • نسخه: 70.4
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.3
 • نسخه: 70.3
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.1
 • نسخه: 70.1
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70
 • نسخه: 70
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۰ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 69.2
 • نسخه: 69.2
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 69.1
 • نسخه: 69.1
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۵ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 68.2
 • نسخه: 68.2
 • حجم: 56 MB
منتشرشده در ۶ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 68.1
 • نسخه: 68.1
 • حجم: 56 MB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 68
 • نسخه: 68
 • حجم: 56 MB
منتشرشده در ۲۵ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 67.2
 • نسخه: 67
 • حجم: 60 MB
منتشرشده در ۱۲ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 67
 • نسخه: 67
 • حجم: 60 MB