منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 66.1
 • نسخه: 66.1
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 65
 • نسخه: 65
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 64 CR2
 • نسخه: 64 CR2
 • حجم: 56.5 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 63.1
 • نسخه: 63.1
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 61.1
 • نسخه: 61.1
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 61
 • نسخه: 61
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 60.1
 • نسخه: 60.1
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 60
 • نسخه: 60
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۳ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 59
 • نسخه: 59
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 58
 • نسخه: 58
 • حجم: 47.72 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 57.1
 • نسخه: 56.3
 • حجم: 54.30 MB
منتشرشده در ۱۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 56.3
 • نسخه: 56.3
 • حجم: 54.30 MB