منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD 39.0.12
 • نسخه: 39.0.12
 • حجم: 870 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.4
 • نسخه: 15.4
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.3.1
 • نسخه: 2021 22.3.1
 • حجم: 4.07 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.3
 • نسخه: 2021 22.3
 • حجم: 4.07 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2021 18.0
 • نسخه: 2021 18.0
 • حجم: 4.62 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.0
 • نسخه: 2021 15.0
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 21.001.20145
 • نسخه: 21.001.20145
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2021 25.2.1
 • نسخه: 2021 25.2.1
 • حجم: 1.89 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2021 10.2
 • نسخه: 2021 10.2
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD 38.0.12
 • نسخه: 38.0.12
 • حجم: 870 MB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.2
 • نسخه: 22.2
 • حجم: 3.41 GB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD 36.2.32
 • نسخه: 36.2.32
 • حجم: 608 MB