منتشرشده در ۲۰ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 9.0.0
 • نسخه: 9.0.0
 • حجم: 1.29 GB
منتشرشده در ۱۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.0.332
 • نسخه: 24.0.0.332
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱۶ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.0.37
 • نسخه: 21.0.0.37
 • حجم: 1.89 GB
منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 20.0.7
 • نسخه: 20.0.7
 • حجم: 1.76 GB
منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator 3.8.6
 • نسخه: 3.8.6
 • حجم: 120 MB
منتشرشده در ۲۳ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 59
 • نسخه: 59
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.4.4
 • نسخه: 5.4.4
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.4.7
 • نسخه: 10.4.7
 • حجم: 3 GB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.4.5
 • نسخه: 4.4.5
 • حجم: 324.2 MB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VueScan Pro 9.7.02
 • نسخه: 9.7.02
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 3.0.2
 • نسخه: 3.0.2
 • حجم: 10.2MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: GlueMotion 1.3.3
 • نسخه: 1.3.3
 • حجم: 13.88 MB