منتشرشده در ۲۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Airmail 5.0.6
 • نسخه: 5.0.6
 • حجم: 58 MB
منتشرشده در ۲۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Disk Drill Media Recovery 4.3
 • نسخه: 4.3
 • حجم: 64 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4107
 • نسخه: 4107
 • حجم: 36 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Free Download Manager 6.14.2
 • نسخه: 6.14.2
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 7.7.21145.13002
 • نسخه: 7.7.21145.13002
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 72.3
 • نسخه: 72.3
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5
 • نسخه: Xcode 12.5
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Snagit 2021.3.0
 • نسخه: 2021.3.0
 • حجم: 204 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 72
 • نسخه: 72
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.3.1
 • نسخه: 2021 22.3.1
 • حجم: 4.07 GB
منتشرشده در ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 16.48.0
 • نسخه: 16.48.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71.2
 • نسخه: 71.2
 • حجم: 65 MB