منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 72.3
 • نسخه: 72.3
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 72
 • نسخه: 72
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71.2
 • نسخه: 71.2
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71.1
 • نسخه: 71.1
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۲ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 71
 • نسخه: 71
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.6
 • نسخه: 70.6
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.4
 • نسخه: 70.4
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.3
 • نسخه: 70.3
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.1
 • نسخه: 70.1
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70
 • نسخه: 70
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۰ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 69.2
 • نسخه: 69.2
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 69.1
 • نسخه: 69.1
 • حجم: 53 MB