منتشرشده در ۱۸ بهمن, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2021 16.81
 • نسخه: Microsoft Office 2021 16.81
 • حجم: 2.4 GB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: iStat Menus 6.73
 • نسخه: 6.73
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Sketch 99.1
 • نسخه: 99.1
 • حجم: 80 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Things 3.19.3
 • نسخه: 3.19.3
 • حجم: 50 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.17.5
 • نسخه: 2.17.5
 • حجم: 200 MB
منتشرشده در ۲۹ فروردین, ۱۴۰۲
 • نام اپلیکیشن: Xcode 14.3
 • نسخه: 14.3
 • حجم: 7.15 GB
منتشرشده در ۷ اسفند, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Xcode 14.2
 • نسخه: 14.2
 • حجم: 7.15 GB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator 2023 v27.0
 • نسخه: 2023 v27.0
 • حجم: 1.5 GB
منتشرشده در ۱۴ مرداد, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion 22H2 Tech Preview
 • نسخه: 22H2 Tech Preview
 • حجم: 670 MB
منتشرشده در ۸ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: SketchUp Pro 2022 22.0.353 arm64
 • نسخه: 2022 22.0.353 arm64
 • حجم: 870 MB
منتشرشده در ۷ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Media Encoder 2022 22.2 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.2 arm64
 • حجم: 1 GB
منتشرشده در ۷ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Audition 2022 22.2.0 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.2.0 arm64
 • حجم: 493 MB