منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.8.1
 • نسخه: 2.8.1
 • حجم: 70 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 13.2.1
 • نسخه: 13.2.1
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Autodesk Maya 2022.2
 • نسخه: 2022.2
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 14.0.3
 • نسخه: 14.0.3
 • حجم: 22.5 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 80.1
 • نسخه: 80.1
 • حجم: 69 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player PRO 8.2
 • نسخه: 8.2
 • حجم: 95 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: CrossOver 21.1.0
 • نسخه: 21.1.0
 • حجم: 350 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: macOS Server 5.12
 • نسخه: 5.12
 • حجم: 77 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.4.1
 • نسخه: 4.4.1
 • حجم: 54 MB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.9.314
 • نسخه: 15.9.314
 • حجم: 70 MB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop Business Edition 17.1.0
 • نسخه: 17.1.0
 • حجم: 302 MB
منتشرشده در ۱۸ آبان, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Guitar Pro 7.5.2
 • نسخه: 7.5.2
 • حجم: 1 GB