منتشرشده در ۵ آبان, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 13.1
 • نسخه: 13.1
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۳۰ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro 10.7
 • نسخه: 10.7
 • حجم: 1.11 GB
منتشرشده در ۳۰ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.6
 • نسخه: 10.6
 • حجم: 3.2 GB
منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: SIMUnlocker 1.5.0
 • نسخه: 1.5.0
 • حجم: 22 MB
منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: OnyX 4.0.0
 • نسخه: 4.0.0
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2020.2
 • نسخه: 2020.2
 • حجم: 100 MB
منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.8.243
 • نسخه: 15.8.243
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.8.9
 • نسخه: 4.8.9
 • حجم: 70 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.5
 • نسخه: 6.5
 • حجم: 475 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Edge 94.0.992.37
 • نسخه: 94.0.992.37
 • حجم: 270 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 77
 • نسخه: 77
 • حجم: 69 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2022 7.0.0
 • نسخه: 2022 7.0.0
 • حجم: 8.5 MB