منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 58
 • نسخه: 58
 • حجم: 47.72 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11 GM seed 2
 • نسخه: Xcode 11 GM Seed 2 11A420a
 • حجم: 7.67 GB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon APFS to HFS+ Converter 1.0
 • نسخه: 1.0
 • حجم: 8.96 MB
منتشرشده در ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Optimage 3.1.2
 • نسخه: 3.1.2
 • حجم: 27.1MB
منتشرشده در ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viscosity 1.8
 • نسخه: 1.8
 • حجم: 16.9MB
منتشرشده در ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 3.0
 • نسخه: 3.0.0
 • حجم: 10.2MB
منتشرشده در ۲۲ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AnyDrop 1.3.1
 • نسخه: 1.3.1
 • حجم: 8.42 MB
منتشرشده در ۲۲ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: PlistEdit Pro 1.9.1
 • نسخه: 1.9.1
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.0.1
 • نسخه: 5.0.1
 • حجم: 119.22 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: 2Do 2.6.10
 • نسخه: 2.6.10
 • حجم: 51.5 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.5
 • نسخه: 3.1.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.10.1
 • نسخه: 2.10.1
 • حجم: 126.4 MB