منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2022 7.0.0
 • نسخه: 2022 7.0.0
 • حجم: 8.5 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2021 6.1.7
 • نسخه: 6.1.7
 • حجم: 8.5 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 13
 • نسخه: 13
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Bridge 2021 v11.1
 • نسخه: 11.1
 • حجم: 1.6 GB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Photomatix Pro 6.3
 • نسخه: 6.3
 • حجم: 33 MB
منتشرشده در ۲۰ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.5
 • نسخه: 4.5
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۲۰ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 76
 • نسخه: 76
 • حجم: 69 MB
منتشرشده در ۲۰ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Capture One 21 Pro 14.3.1.10
 • نسخه: 14.3.1.10
 • حجم: 600 MB
منتشرشده در ۱ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: iTranslate 1.5.0
 • نسخه: 1.5.0
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 16.51.0
 • نسخه: 16.51.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.7.6
 • نسخه: 5.7.6
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 2.1.3
 • نسخه: 2.1.3
 • حجم: 333 MB