منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe InDesign 2021 16.0.1
 • نسخه: 2021 16.0.1
 • حجم: 1.2 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.013.20074
 • نسخه: 20.013.20074
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 35.2.12
 • نسخه: 35.2.12
 • حجم: 605 MB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.7
 • نسخه: 14.7
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 10.1
 • نسخه: 10.1
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.1.0
 • نسخه: 22.1.0
 • حجم: 3 GB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.013.20064
 • نسخه: 20.013.20064
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.6
 • نسخه: 14.6
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2020 17.5.1
 • نسخه: 17.5.1
 • حجم: 4.05 GB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.0.1
 • نسخه: 22.0.1
 • حجم: 2.31 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 10.0
 • نسخه: 10.0
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.5
 • نسخه: 14.5
 • حجم: 1.98 GB