منتشرشده در ۷ اسفند, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: macOS Ventura 13.2.1
 • نسخه: 13.2.1
 • حجم: 11.7 GB
منتشرشده در ۱۱ بهمن, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: macOS Ventura 13.2
 • نسخه: 13.2
 • حجم: 12.3 GB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2023 24.0
 • نسخه: 2023 24.0
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲۳ آذر, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: macOS Ventura 13.1
 • نسخه: 13.1
 • حجم: 11.37 GB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: macOS Ventura 13.0.1
 • نسخه: 13.0.1
 • حجم: 11.3 GB
منتشرشده در ۱۴ مرداد, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion 22H2 Tech Preview
 • نسخه: 22H2 Tech Preview
 • حجم: 670 MB
منتشرشده در ۹ تیر, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2022 22.5 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.5 arm64
 • حجم: 2.23 GB
منتشرشده در ۹ تیر, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2022 22.5 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.5 arm64
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۹ تیر, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2022 23.4.1 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 23.4.1 arm64
 • حجم: 2.1 GB
منتشرشده در ۶ فروردین, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2022 23.2.2 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 23.2.2 arm64
 • حجم: 2.1 GB
منتشرشده در ۸ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2022 (22.2) arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.2 arm64
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2022 23.2.1 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 23.2.1 arm64
 • حجم: 2.1 GB