منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Viscosity 1.9.1
 • نسخه: 1.9.1
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.4
 • نسخه: 70.4
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.1.16
 • نسخه: 4.1.16
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Unite 4.0.4
 • نسخه: 4.0.4
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Airmail 5.0.1
 • نسخه: 5.0.1
 • حجم: 58 MB
منتشرشده در ۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2021 6.0.6
 • نسخه: 6.0.6
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MaciASL 1.5.9
 • نسخه: 1.5.9
 • حجم: 4 MB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.4
 • نسخه: 12.4
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۵ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xclean 0.3.1
 • نسخه: 0.3.1
 • حجم: 4.6 MB
منتشرشده در ۵ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Silicon 1.0.3
 • نسخه: 1.0.3
 • حجم: 4.6 MB
منتشرشده در ۲۹ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xojo 2.1
 • نسخه: 2.1
 • حجم: 880 MB
منتشرشده در ۲۹ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.11
 • نسخه: 4.4.11
 • حجم: 25 MB