منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Downcast 2.9.44
 • نسخه: 2.9.44
 • حجم: 29 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iA Writer 5.4.4
 • نسخه: 5.4.4
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Umbrella 1.1.1
 • نسخه: 1.1.1
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.0.1
 • نسخه: 4.0.1
 • حجم: 45 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.7.4
 • نسخه: 3.7.4
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adguard 2.4.3
 • نسخه: 2.4.3
 • حجم: 72 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: QLab Pro 4.6.1
 • نسخه: 4.6.1
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExactScan Pro 20.2.3
 • نسخه: 20.2.3
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BiglyBT 2.2.0.2
 • نسخه: 2.2.0.2
 • حجم: 11 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 63.1
 • نسخه: 63.1
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Airmail 4.0
 • نسخه: 4.0
 • حجم: 60.2 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Grids 6.0.2
 • نسخه: 6.0.2
 • حجم: 38 MB