منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExactScan Pro 20.1.30
 • نسخه: 20.1.30
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Burn 2.7.8
 • نسخه: 2.7.8
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2020 5.1.6
 • نسخه: 2020 5.1.6
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CorelDRAW Graphics Suite 2019.2 21.2.0.708
 • نسخه: 2019.2 21.2.0.708
 • حجم: 1.77 GB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MathWorks MATLAB R2019b 9.7.0
 • نسخه: R2019b 9.7.0
 • حجم: 17.75 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CrossOver 19.0.1
 • نسخه: 19.0.1
 • حجم: 228 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AnyTrans for iOS 8.4.1
 • نسخه: 8.4.1
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2020 5.1.5
 • نسخه: 2020 5.1.5
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OmniFocus Pro 3.4.6
 • نسخه: 3.4.6
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.15
 • نسخه: 2.5.15
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Disk Drill Enterprise 3.8.961 CR2
 • نسخه: 3.8.961 CR2
 • حجم: 20.93 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.0.4
 • نسخه: 13.0.4
 • حجم: 14 MB