منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: ToothFairy 2.7.2
 • نسخه: 2.7.2
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Recoverit 9.5.1.3
 • نسخه: 9.5.1.3
 • حجم: 46 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Things 3.13.8
 • نسخه: 3.13.8
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: SoundSource 5.2.1
 • نسخه: 5.2.1
 • حجم: 22 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: TG Pro 2.55
 • نسخه: 2.55
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Trackpad++ 3.6
 • نسخه: 3.6
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: ffWorks 1.7.0
 • نسخه: 1.7.0
 • حجم: 36 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.1.13
 • نسخه: 4.1.13
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: RAW Converter 2.6.1
 • نسخه: 2.6.1
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Unite 4.0.1
 • نسخه: 4.0.1
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۴ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.9.2
 • نسخه: 3.9.2
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۴ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 16.44.0
 • نسخه: 16.44.0
 • حجم: 1.7 GB