منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: RAW Converter 2.6.1
 • نسخه: 2.6.1
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Unite 4.0.1
 • نسخه: 4.0.1
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۴ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.9.2
 • نسخه: 3.9.2
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۴ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 16.44.0
 • نسخه: 16.44.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.7
 • نسخه: 14.7
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 10.1
 • نسخه: 10.1
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.1.0
 • نسخه: 22.1.0
 • حجم: 3 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: iCareFone for WhatsApp Transfer 2.5.0.17
 • نسخه: 2.5.0.17
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Display Maid 3.0
 • نسخه: 3.0
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.10
 • نسخه: 4.4.10
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: ScreenFlow 9.0.6 CR2
 • نسخه: 9.0.6 CR2
 • حجم: 66 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Mactracker 7.10.2
 • نسخه: 7.10.2
 • حجم: 150 MB