منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.4.1
 • نسخه: 1.4.1
 • حجم: 188.5 MB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.19
 • نسخه: 6.19
 • حجم: 351 MB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 60
 • نسخه: 60
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۰ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.0.0
 • نسخه: 17.0.0
 • حجم: 2.13 GB
منتشرشده در ۲۰ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 24.1.22.6
 • نسخه: 24.1.22.6
 • حجم: 461 MB
منتشرشده در ۲۰ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 9.0.0
 • نسخه: 9.0.0
 • حجم: 1.29 GB
منتشرشده در ۱۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.0.332
 • نسخه: 24.0.0.332
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱۶ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.0.37
 • نسخه: 21.0.0.37
 • حجم: 1.89 GB
منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 20.0.7
 • نسخه: 20.0.7
 • حجم: 1.76 GB
منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator 3.8.6
 • نسخه: 3.8.6
 • حجم: 120 MB
منتشرشده در ۲۳ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 59
 • نسخه: 59
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.4.4
 • نسخه: 5.4.4
 • حجم: 2.3 GB