منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MetaImage 1.6.0
 • نسخه: 1.6.0
 • حجم: 26.82 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: GlueMotion 1.3.2
 • نسخه: 1.3.2
 • حجم: 13.88 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: SnapMotion 4.3.3
 • نسخه: 4.3.3
 • حجم: 14.19 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 58
 • نسخه: 58
 • حجم: 47.72 MB
منتشرشده در ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Optimage 3.1.2
 • نسخه: 3.1.2
 • حجم: 27.1MB
منتشرشده در ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 3.0
 • نسخه: 3.0.0
 • حجم: 10.2MB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 22.2.12
 • نسخه: 22.2.12
 • حجم: 461 MB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 22.2.12
 • نسخه: 22.2.12
 • حجم: 520 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VueScan 9.6.47
 • نسخه: 9.6.47
 • حجم: 10.5 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Optimage 3.1.1
 • نسخه: 3.1.1
 • حجم: 29.75 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Luminar Flex 1.1.0
 • نسخه: 1.1.0
 • حجم: 238.83 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 2.4.4
 • نسخه: 2.4.4
 • حجم: 6 MB