منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 58
 • نسخه: 58
 • حجم: 47.72 MB
منتشرشده در ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Optimage 3.1.2
 • نسخه: 3.1.2
 • حجم: 27.1MB
منتشرشده در ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 3.0
 • نسخه: 3.0.0
 • حجم: 10.2MB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 22.2.12
 • نسخه: 22.2.12
 • حجم: 461 MB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 22.2.12
 • نسخه: 22.2.12
 • حجم: 520 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VueScan 9.6.47
 • نسخه: 9.6.47
 • حجم: 10.5 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Optimage 3.1.1
 • نسخه: 3.1.1
 • حجم: 29.75 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Luminar Flex 1.1.0
 • نسخه: 1.1.0
 • حجم: 238.83 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 2.4.4
 • نسخه: 2.4.4
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 57.1
 • نسخه: 56.3
 • حجم: 54.30 MB
منتشرشده در ۲۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.2
 • نسخه: 13.1.2
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2019 v16.1.3
 • نسخه: 16.1.3
 • حجم: 2.13 GB