منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 7
 • نسخه: DP 6 (19A536g)
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iExplorer 4.3.1
 • نسخه: 4.3.1
 • حجم: 29.47 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.3.4
 • نسخه: 4.3.4
 • حجم: 18.28 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Twitterrific 5.4
 • نسخه: 5.4
 • حجم: 20.27 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.6.7
 • نسخه: 3.6.7
 • حجم: 5.5 MB
منتشرشده در ۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 6
 • نسخه: DP 6 (19A536g)
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۵ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.10
 • نسخه: 2.5.10
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۵ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Disk Drill Enterprise 3.7.942
 • نسخه: 3.7.942
 • حجم: 20.93 MB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.37.1
 • نسخه: 1.37.1
 • حجم: 73.79 MB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AirBuddy 1.3
 • نسخه: 1.3
 • حجم: 6.1 MB
منتشرشده در ۳ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Reeder 4.1.2
 • نسخه: 4.1.2
 • حجم: 12.05 MB
منتشرشده در ۳ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pastebot 2.2
 • نسخه: 2.2
 • حجم: 13.31 MB