منتشرشده در ۳۰ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixologic Zbrush 2019.1.2
 • نسخه: 2019.1.2
 • حجم: 1.69 GB
منتشرشده در ۳۰ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Character Animator 2020 3.1
 • نسخه: 2020 3.1
 • حجم: 1.01 GB
منتشرشده در ۳۰ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Corel Painter 2020 20.0.0.256
 • نسخه: 2020 20.0.0.256
 • حجم: 968.14 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: LUT Utility 1.44
 • نسخه: 1.44
 • حجم: 62.91 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: 540 + Cinematic LUTs Pack
 • نسخه: 1.0
 • حجم: 275 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: HandBrake 1.3.1
 • نسخه: 1.3.1
 • حجم: 21 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 25.1.12
 • نسخه: 25.1.12
 • حجم: 396 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.2
 • نسخه: 24.0.2
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱۹ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.4.5
 • نسخه: 5.4.5
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator 3.9
 • نسخه: 3.9
 • حجم: 117 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.21
 • نسخه: 6.21
 • حجم: 389 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.5.4
 • نسخه: 1.5.4
 • حجم: 184 MB