منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.4.8
 • نسخه: 10.4.8
 • حجم: 2.91 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 61.1
 • نسخه: 61.1
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 19.021.20058
 • نسخه: 19.021.20058
 • حجم: 691 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 9.1
 • نسخه: 9.1
 • حجم: 1.29 GB
منتشرشده در ۲۴ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.0.1
 • نسخه: 17.0.1
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.2
 • نسخه: 21.0.2
 • حجم: 2 GB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 61
 • نسخه: 61
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 24.4.22
 • نسخه: 24.4.22
 • حجم: 415 MB
منتشرشده در ۱۱ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Glyphs 2.5.2
 • نسخه: 2.5.2
 • حجم: 17.8 MB
منتشرشده در ۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Dreamweaver 2020 v20
 • نسخه: 2020 v20
 • حجم: 820.73 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Nik Collection by DxO 2.0.8
 • نسخه: 2.0.8
 • حجم: 1.1 GB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.1
 • نسخه: 24.0.1
 • حجم: 2.45 GB